Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY

Behörighetskontroll Yrkestrafik BKY är ett kostnadseffektivt digitalt system för kontroll av förarbehörigheter och trafiktillstånd utvecklat av Svenska Taxiförbundet och Transportstyrelsen i samarbete med Sveriges Bussföretag och Sveriges Åkeriföretag.

Genom att ansluta ditt företag till tjänsten sköts kontrollen av förarbehörigheter och trafiktillstånd automatiskt. Ett smidigt verktyg för att uppfylla lagens krav. 

Systemet bygger på automatiska dagliga kontroller som sker genom att utbyta frågor och svar med en webbtjänst mellan Berättigad nyttjare (kunden) via BKY och Transportstyrelsens Vägtrafikregister. 

En anslutning till BKY förutsätter att företaget har Transportstyrelsens medgivande om direktåtkomst till Vägtrafikregistret. Kostnaden att vara ansluten är låg, medan konsekvenserna kan bli dyrbara om förare eller åkerier saknar behörighet respektive trafiktillstånd. 

Kontroll av förarens och transportföretagets behörighet – ditt ansvar!

Alla arbetsgivare inom yrkestrafiken har ett lagstadgat och straffsanktionerat ansvar för att deras förare har giltig behörighet vid utförande av yrkesmässig trafik. Även transportköpare har ett straffsanktionerat ansvar att kontrollera att transportören har ett giltigt trafiktillstånd när transportuppdraget ges.

Att vara ansluten till BKY stärker ert varumärke och visar att ni uppfyller de lagenliga kraven.

Från den 1 juli 2018 skärptes reglerna om beställaransvar. 

Beställaransvar innebär att den som har beställt en otillåten gods- eller persontransport kan dömas för brott. Reglerna gäller samtliga personer som i något led har avtalat om transporten. Dessutom införs en undersökningsplikt för den som ingått avtal med den som utför transporten. Straffansvaret gäller om beställningen har gjorts yrkesmässigt för egen eller någon annans räkning.

 Läs mer om Beställaransvaret på Transportstyrelsens hemsida

 

Ett samarbete mellanSvenska Taxiförbundet           Sveriges Bussföretag            Sveriges Åkeriföretag

> Läs mer om tjänsten här