Kontroll av fordon

Tilläggstjänst till kontroll av trafiktillstånd.

Fråga på fordon
Från Juli 2021 finns det en ny tilläggstjänst. Frågande företag som har Transportstyrelsens medgivande att kontrollera trafiktillstånd kan även fråga på sina tillståndshavares fordon om de är anmälda på trafiktillståndet genom att ange och skicka in registreringsnummer som BKY svarar JA eller NEJ på. 

I denna tilläggstjänst ställs frågor en gång per vecka och tjänsten finns bara tillgänglig med BKY webbKlient som teknisk anslutning. Ni abonnerar på en molntjänst som hanterar en uppladdad Excel-fil med registreringsnummer.

Förutsättningarna för att få använda fordon i taxitrafik respektive yrkestrafik är att de är anmälda på trafiktillstånd. Det anges i Taxitrafikförordningen (2012:238) och Yrkestrafikförordningen (2012:237).

4 kap. 2§ Taxitrafikförordning (2012:238)
”En personbil eller en lätt lastbil som ska användas i taxitrafik enligt ett taxitrafiktillstånd ska skriftligen anmälas till Transportstyrelsen av tillståndshavaren. Fordonet får inte användas i taxitrafik förrän en anmälan, som uppfyller kraven i 3 §, har kommit in till Transportstyrelsen. Förordning (2014:1092).”

4 kap. 2§ Yrkestrafikförordning (2012:237)
”Innan ett annat fordon än ett släpfordon får användas i yrkesmässig trafik enligt ett tillstånd att bedriva sådan trafik, ska tillståndshavaren göra en skriftlig anmälan om fordonet till Transportstyrelsen.”