Villkor

Villkor Behörighetskontroll Yrkestrafik

Villkor som reglerar vilka som kan anslutas till tjänsten samt hur kontrollerna ska genomföras, utfärdas av Transportstyrelsen.
Allmänna avtalsvillkor och BKYs Integritetspolicy är andra viktiga styrdokument.

Transportstyrelsens medgivande

För att anslutas och genomföra kontrollerna finns det vissa krav som ställts upp. Bl.a. ska företaget ha ett relevant intresse av kontrollen vilket innebär att frågorna endast kan gälla Berättigad nyttjares egen krets. Det går alltså inte att fråga om behörigheter för vem som helst. Villkoren för att få Transportstyrelsens medgivande till Direktåtkomst till Vägtrafikregistret (VTR) kan du läsa här

Allmänna avtalsvillkor BKY

När Transportstyrelsen medgett företaget Direktåtkomst till VTR sluts en avtalsrelation mellan företaget (Berättigad nyttjare) och Svenska Taxiförbundets Service AB (systemägare av BKY).
Läs de Allmänna avtalsvillkoren här. (giltiga fr o m 2023-01-01) 

Behandling av personuppgifter

Det är Transportstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i Vägtrafikregistret och som ytterst beslutar om och i vilken mån en användare får medges direktåtkomst via tjänsten BKY. Svenska Taxiförbundet agerar i sin tur som informationsförmedlare och personuppgiftsbiträde åt Transportstyrelsen vid förmedlingen av berörda personuppgifter som våra användare begär information om och får via BKY i Transportstyrelsens Vägtrafikregister. Det betyder att Svenska Taxiförbundet enbart agerar som informationsförmedlare för Transportstyrelsens räkning när våra användare bereder sig direktåtkomst till uppgifterna via tjänsten BKY. Svenska Taxiförbundet behandlar således inte själva dessa personuppgifter.

Användaren ansvarar själv för sin behörighetskontroll och att användarens behandling av berörda personuppgifter sker i enlighet med gällande rätt. För sådan behandling ansvarar användaren i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Svenska Taxiförbundet behandlar personuppgifter enbart i den mån det är relevant för oss i samband med tillhandahållandet av informationsförmedlingstjänsten BKY. Sådan personuppgiftsbehandling sker bara om vi har laglig grund för detta där en intresseavvägning sker mellan nödvändigheten att behandla dina personuppgifter och möjligheten att fullgöra avtalet där dina grundläggande fri- och rättigheter väger tyngst. För mer information om hur Svenska Taxiförbundet behandlar personuppgifter i detta avseende, se vår Integritetspolicy.